О друштву Гаудеамус

Друштво за његовање традиције бањалучке Гимназије „GAUDEAMUS“, Бања Лука основано је 4. октобра 2009. године, са сједиштем у згради Гимназије у Бањој Луци.

Logo društva Gaudeamus

Ово друштво представља удружење грађана који су били ђаци бањалучке Гимназије, те професори Гимназије, садашњи и бивши, а исто тако и сви они који желе да допринесу остварењу програмских циљева овог друштва:

  • чување и његовање традиције бањалучке Гимназије
  • окупљање и омогућавање ступања у контакт бивших гимназијалаца
  • организовање или вођење хуманитарних акција ради помоћи бившим или садашњим гимназијалцима и професорима
  • сарадња са другим удружењима са истим и сличним програмским циљевима
  • посредовање и довођење у везу бивших гимназијалаца ради могућих заједничких активности у свим областима друштвеног живота.

Дакле, поред оних који су завршили бањалучку Гимназију, те садашњих и бивших професора Гимназије, члан друштва може постати и свако друго пунољетно лице које добровољно приступи удружењу, прихвати циљеве, програм и статут, те потпише приступницу у чланство друштва.

Највиши орган друштва јесте скупштина коју сачињавају сва лица учлањена у друштво. Скупштина бира и разрјешава предсједника, потпредсједника, секретара, чланове управног и надзорног одбора на мандатни период од двије године, са могућношћу реизбора. Предсједник представља друштво и заступа га у правним пословима.

Управни одбор чини 11 чланова: предсједник, потпредсједник, секретар и још 8 чланова који спроводе политику, закључке и друге одлуке донесене од стране скупштине, те управља имовином друштва која настаје прикупљањем чланарине, добијањем добротворних прилога и поклона, и приходима стеченим радом и активношћу друштва.

Надзорни одбор сачињавају 3 члана од којих је један предсједник, а врше надзор над законитошћу рада и оправданим кориштењем и располагањем средствима друштва.