На основу члана 10. и 16. Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 52/01) оснивачка скупштина Удружења за његовање традиције бањалучке Гимназије ’’Гаудеамус’’ Бања Лука, дана 04.10.2009. године д о н о с и

С Т А Т У Т

Удружења ’’ Гаудеамус’’ Бања Лука


ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом се утврђује :
• Опште одредбе
• Назив, адреса удружења
• Правни статус
• Знак и печат Удружења
• Циљеви и дјелатност Удружења
• Чланство Удружења
• Права, дужности и одговорност чланова
• Скупштина Удружења, представљање и заступање Удружења
• Јавност рада Удружења
• Трајање и престанак Удружења
• Услови и поступак за припајање, раздвајање и трансформацију или распуштање, односно престанак рада Удружења
• Приходи и имовина Удружења и поступак располагања имовином Удружења
• Прелазне и завршне одредбе.

НАЗИВ, АДРЕСА УДРУЖЕЊА

Члан 2.
Друштво за његовање традиције бањалучке Гимназије ’’Гаудеамус’’ Бања Лука (у даљем тексту : Удружење) је удружење грађана који су били ђаци бањалучке Гимназије, те професори Гимназије, садашњи и бивши, као и сви они који желе да допринесу остварењу програмских циљева овог Удружења.
Удружење за његовање традиције бањалучке Гиманзије ’’ Гаудеамус’’ Бања Лука.
Скраћени назив Удружења је : Удружење ’’Гаудеамус’’ Бања Лука.

Члан 3.

Сједиште Удружења је у Бањој Луци, зграда Гимназије, Змај Јовина 13.
Удружење своја права и обавезе остварује у складу са Уставом, законом и овим статутом.

ПРАВНИ СТАТУС

Члан 4.

Даном уписа у регистар Удружења код надлежног суда (Основни суд у Бањој Луци) Удружење стиче својство правног лица.

ЗНАК И ПЕЧАТ УДРУЖЕЊА

Члан 5.

Удружење има печат, који је округлог облика, пречника 40 мм, исписан латиничним писмом, унутар круга биће исписан назив Удружења.
Текст печата гласи : Удружење грађана за његовање традиције бањалучке Гиманзије ’’ Гаудеамус’’ Бања Лука.
Знак Удружења се састоји од два трокута, испод којих су ријечи ГАУДЕАМУС и Бања Лука.

ЦИЉЕВИ И ДЈЕЛАТНОСТИ УДРУЖЕЊА

Члан 6.

Циљеви Удружења су :
1. Чување и његовање традиције бањалучке Гимназије.
2. Окупљање и омогућавање ступања у контакт бивших гимназијалаца.
3. Организовање или вођење хуманитарних акција помоћи бившим или садашњим гимназијалцима и професорима.
4. Сарадња са другим удружењнима са истим и сличним програмским циљевима.
5. Посредовање и довођење у везу бивших гимназијалаца ради могућих заједничких активности у свим областима друштвеног живота.

Члан 7.

Удружење може обављати привредне дјелатности које су непосредно везане са остваривањем циљева и активности прописаних претходним чланом овог Статута, али не у мјери да стицање ове добити постане основни статутарни циљ Удружења.
Вишак прихода над расходима остварен обављењем привредне дјелатности мора се инвестирати у основне статутарне активности Удружења.

ЧЛАНСТВО

Члан 8.

Оснивачи Удрушења су уједно и чланову Скупштине.
Члан Удружења може бити свако лице које је завршило бањалучку Гимназију, као и оно лице које је имало или има статус професора Гимназије.
Члан Удружења може бити и свако пунољетно, физичко и правно лице, као и страни држављанин који добровољно приступи удружењу, прихвати циљеве, програм о статут и потпише изјаву- приступницу о приступању у чланство Удружења.

Члан 9.

Удружење може имати почасне чланове.
Управни одбор доноси одлуку о поступку и критеријима за пријем почасних чланова.
Почасни чланови Удружења не могу бити чланови органа Удружења.

Члан 10.

Чланство у Удружењу престаје :
- смрћу члана Удружења, односно брисањем правног лица из регистра
- иступањем
- искључењем
- престанком рада Удружења.

ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА

Члан 11.

Чланови Удружења остварују права у складу са програмом и циљевима постављеним овим статутом.

Члан 12.

Чланови Удружења су обавезни извршавати одлуке и закључке органа Удружења, придржавати се одредби овог статута и својим радом и понашањем штитити углед и интересе Удружења.

Члан 13.

Члан Удружења може бити искључен из чланства ако се не придржава програма и статута Удружења, односно ако својим радом и понашањем нарушава углед Удружења.
Одлуку о искључењу доноси Управни одбор Удружења.
На одлуку о искључењу члан може уложити жалбу скупштини Удружења у року од 15 дана од дана достављања одлуке.
Одлука скупштине Удружења је коначна.

ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Члан 14.

Органи Удружења су : скупштина, предјседник, потпредјседник, секретар, управни одбор и надзорни одбор и иницијативни одбор.

СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА

Члан 15.

Највиши орган Удружења је скупштина, коју сачињавају сва лица учлањена у Удружење.
Скупштина доноси пословник о свом раду.

Члан 16.

Скупштина Удружења :
- доноси статут Удуржења, његове измјене и допуне и друге опште акте који нису у надлежности другог органа;
- даје сагласност на радње Удружења предузете прије уписа Удружења у регистар ;
- одлучује о статусним промјенама Удружења;
- доноси одлуке о оснивању канеларија, клубова, и секција;
- бира и разрјешева предсједника, потпредјседника, секретара и друге чланове управног одбора и чланове надзорног одбора;
- прегледа и потврђује финансијски извјештај, извјештај о раду припремљен од стране Управног одбора,
- доноси одлуке о оснивању гласила и бира органе гласила удружења;
- одлучује о другим питањима која нису у надлежности другог органа.

Члан 17.

Скупштину сазива једном годишње предсједник Удружења објављивањем позива у средствима јавног информисања и/или упућивања личног позива путем електронске поште, најмање 8 дана прије одржавања скупштине.
Предсједник је дужан сазвати скупштину на захтјев управног одбора или једне трећине чланова Удружења у року од 30 дана од дана подношења захтјева.
Скупштину води предсједник заједно са потпредјседником и секретаром Удружења.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова Удуржења.

ПРЕДСЈЕДНИК И ПОТПРЕДСЈЕДНИК УДУРЖЕЊА

Члан 18.

Предсједника Удружења бира Скупштина на период од двије године. Предсједник Удружења за свој рад одговара Скупштини.

Члан 19.

Предсједник руководи радом Удружења и организује његов рад.
Предсједник заступа и представља Удуржење.
Предјседник удружења издаје наредбу за извршење финансијског плана Удружења и одговоран је за законитост рада Удружења.
Предјседник Удружења се брине о реализацији програмских и планских задатака , реализацији одлука и других аката органа Удружења.

Члан 20.

У одсуству предсједника мијења га потпредједник Удружења са свим правима, обавезама и одговорностима Удружења.

СЕКРЕТАР УДРУЖЕЊА

Члан 21.

Секретар Удружења бира и разрјешава скупштину на мандат од двије године, са могућношћу поновног избора.
Секретар Удружења обавља:
- стручне и административно техничке послове за потребе Удружења, скупштине и управног одбора и других органа који се оснивају а у функцији дјеловања Удружења у цјелини;
- прима, доставља и архивира службена акта и другу пошту Удружења;
- чува и рукује початом и води протокол;
- упућује интерне позиве за састанке органа управљања;
- води записнике са састанка органа управљања;
- припрема потребну документацију за рад органа управљања;
- води евиденцију о имовини и материјално техничким средствима Удружења;
- води евиденцију финансијских средстава Удружења;
- води базу података о члановима Удружења, списак издатих чланских карата и друге евиденције везане за чланове Удружења.

УПРАВНИ ОДБОР УДРУЖЕЊА

Члан 22.

Управни одбор Удружења бира скупштина на период од двије године са могућношћу поновног избора.
Управни одбор броји 11 чланова, а чине га предсједник, потпредсједник, секретар Удружења и још осам чланова.

Члан 23.

Управни одбор одлуке доноси већином гласова од укупног броја својих чланова.

Члан 24.

Управни одбор :
- припрема сједнице скупштине;
- припрема и предлаже измјене статута и других аката које доноси скупштина;
- спроводи политику, закључује и друге одлуке донесене од стране скупштине;
- управља имовином Удружења;
- подноси финансијски извјештај и извјештај о раду Удружења.

Члан 25.

Сједнице управног одбора одржавају се по потреби и по плану рада управног одбора за текућу годину, а заказује их предсједник. Предјседник Удружења може ванредну сједницу управног одбора заказати на властиту иницијативу, а дужан је то учинити на захтјев најмање три члана управног одбора у року од 7 дана подношења захтјева.
Управни одбор доноси Пословник о свом раду.

НАДЗОРНИ ОДБОР УДРУЖЕЊА

Члан 26.

Надзорни одбор Удружења бира скупштина на период од двије годиена са могућношћу поновног избора.
Надзорни одбор сачињавају три члана, од којих је један предсједник.

Члан 27.

Надзорни одбор врши надзор над законитошћу рада и намјенски кориштењем и располагањем средствима Удуржења.

ЈАВНОСТ РАДА УДРУЖЕЊА

Члан 28.

Рад Удружења и његовох органа је јаван, а јавност ће се постизати путем јавног објављивања активности на интернету или другим средствима масовне комуникације.

УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА ПРИПАЈАЊЕ, РАЗДВАЈАЊЕ И ТРАНСФОРМАЦИЈУ ИЛИ РАСПУШТАЊЕ, ОДНОСНО ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

Члан 29.

Удружење се може припојити, раздвојити или трансформисати само у друго удружење које је регистровано у складу са законом.
Одлуке о удруживању, раздвајању или трансформацији доносе се двотрећинском већином укупног броја свих чланова скупштине.

Члан 30.

Удружење престаје са радом одлуком скупштине или кад надлежан суд у складу са законом донесе рјешење о престанку рада.

Члан 31.


Удружење је дужно сваку статусну промејну пријавити надленом суду у законском року.

ПРИХОДИ И ИМОВИНА УДРУЖЕЊА И ПОСТУПАК РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ УДРУЖЕЊА

Члан 32.

Удружење средства потребан за рад обезбјеђује прикупљањем чланарине, добијањем добровољних прилога и поклона, приходима стеченим радом и кативношћу Удуржења и осталим приходима који су остварени законитим кориштењем имовине и средстава Удуржења.
Имовина Удружења користиће за рад Удружења, а ради испуњавања циљева наведених у овом статуту.

Члан 33.

Новчана средства Удуржења се воде на рачуну код једне од пословних банака, а по одлуци управног одбора. Документа материјално финансијског пословања Удуржења потписује предсједник Удружења и лице које он овласти.

Члан 34.

Удружења је дужно водити пословне књиге и састављати финансијске извјештаје у складу са законом, те исте достављати надлежним институцијама.

Члан 35.

У случају да престане Удружење са радом имовина ће се распоређивати на измирење законских обавеза и уговорних обавеза.
У случају престанка рада Удружења и његовог брисања из регистра одлуку о имовини Удружења донијеће скупштина у складу са законом, односно извршиће се попис цјелокупне имовине Удружења и спровешће се ликвидациони поступак.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.

За измјене Статута и његове допуне потребна је двотрећинска већина чланова Скупштине.
Измјене и допуне Статута може предложити Скупштина и оснивачи Удружења, а поступак измјена и допуна се врше попоступку за његово доношење.

Члан 37.

На сва питања која нису ближе регуслисана овим статутом примјењују је важеће законске одредбе.

Члан 38.
Овај статут ступа на снагу даном доношења.


Бања Лука, 04.10.2009. године
Предсједавајући Оснивачке скупштине
Пејашиновић Зоран