Визија и мисија школе

ЈУ ГИМНАЗИЈА БАЊА ЛУКА


ВИЗИЈА ШКОЛЕ
Визија наше школе је да се ученик, у складу са захтјевима савременог друштва, кроз адекватне образовне и васпитне садржаје припрема за будућег академског грађанина са развијеним пожељним когнитивим, емоционално-социјалним и радним компетенцијама. 
Стручним вођењем кроз средњошколско образовање, обазирући се на брзе и лако доступне промјене у свим сферама живота,  настоји се оспособити младог човјека да ојача властите унутрашње снаге како би се носио са изазовима на које ће наилазити и на професионалном и на друштвеном плану по изласку из школског система.
 
МИСИЈА ШКОЛЕ
Мисија школе је да, радећи на унапређивању наставног процеса који би „миленијалцима“ обезбиједио простор за лично и образовно напредовање, креира стимулативно окружење које поштује сваког ученика појединачно, његове могућности и потенцијале.
Кроз бројне ваннаставне и пројектне активности, хуманитарне акције, манифестације, програме размјене ученика школа одговора на значајна друштвена питања, културно-умјетничке и спортске прилике, отвара врата према свим категоријама друштва без обзира на етничко, национално и културно поријекло и постаје мјесто размјене искустава, знања, стваралаштва и идеја.

GIMNAZIJA BANJA LUKA


VISION OF THE SCHOOL
Vision of our school is to prepare students as future academic citizens with desirably developed cognitive, socio-emotional and work competencies in accordance with the demands of contemporary societу through adequate educational and developmental learning. 
Having in mind fast and easily accessible changes in all segments of life, it is intended to empower young people with capability to enforce their inner strength provided by professional guidance during their secondary education in order to cope with challenges they will come across in their professional and social life after leaving school.   
 
MISSION STATEMENT
Gimnazija Banja Luka works on advancing teaching process to provide space for the millennial generation to achieve personal and adacemic development by creating stimulative learning environment that has respect for each student’s individual needs, competencies and potential.
The school supports numerous extracurricular and school project activities, school charity fundraising events, festivals and student exchange programmes to raise awareness of important social issues, cultural, artistic and sports opportunities which open the door to all categories of the society regardless of their ethical, national and cultural background to become the place for sharing knowledge, experience, creations and ideas.