Gimnazijalci snimili film Banjaluka kroz vijekove

Gimnazijalcisu snimili dva filma koji prikazuju istorijski razvoj Banjaluke od praistorijedo raspada Jugoslavije. Svojdoprinos u istraživanju prošlosti Banjalukedo kraja drugog svjetskog rata, čime se bavi prvi dio filma, u sklopurada ove sekcije, dali su Vladana Ritan, Anđela Radovanović, Sara Petković,Sara Latinović, Romanela Lajić, Sara Spasojević, Paige Pfenninger i AlessandraGest, dok je Marko Ćosić bio zadužen za montažu. Muziku potpisuje SaraSpasojević. Pohvalezaslužuje član sekcije Nikola Vidović jer je sam snimio drugi dio filma, kojiprikazuje neke od najvažnijih događaja u istoriji Banjaluke nakon završetkadrugog svjetskog rata.Ovusekciju vodi profesorica Tatjana Jurić.Idejao snimanju filmova o prošlosti našeg grada se rodila u toku projektameđukulturalne saradnje i komunikacije između učenika naše škole i srednje školeiz Grejsvila sa Floride. Budući da su članovi naše sekcije u toku komunikacijemailom sa učenicima iz SAD, pokušavajući da se da se bolje upoznaju,primijetili da većina njihovih vršnjaka iz SAD ne zna gdje se nalazi Bosna iHercegovina (a ni Banjaluka) javila se potreba da na ovakav način predstavimograd u kojem živimo.Konceptfilmova je zasnovan na pitanju:Šta bi neko ko ništa ne zna o prošlostiBanjaluke mogao da zaključi o civilizacijama, kulturama ili državama koje su naovom prostoru postojale na osnovu spomenika, arhitekture i banjalučkih ulica?Šta bi nam oni rekli o istoriji grada kada bi mogli da govore?Kaovodič za istraživanje odlično je poslužila knjiga Zorana Pejašinovića Banja Luka. Alejamaprošlosti i sadašnjosti.Dabi prikupili materijal za filmove učenici su morali da fotografišu spomenike,ulice ili značajne građevine u Banjaluci, te da sakupe što više istorijskegrađe o njima u Muzeju i Arhivu RS i u literaturi, što znači da su se baviliposlovima istraživača istoričara. Druga faza je podrazumijevala osmišljavanjeniza fotografija i teksta na engleskom jeziku, kako bi se što zanimljivijepredstavio obrađeni istorijski period.Osimškole u SAD, filmovi Banjaluka kroz vijekove će imati priliku da vide iučenici IB programa iz grada Kielce u Poljskoj, sa kojima je istorijska sekcijana engleskom jeziku nedavno uspostavila saradnju.

Повезани чланци